Uudised

12/05/2016 21:16  06. JUUNIL TOIMUB KÜLAKOOSOLEK
 | Uudis on aegunud: 05/01/2017 08:00
6. juunil algusega kell 17.30 toimub Taevaskoja külakeskuses
KÜLAKOOSOLEK
Arutusele tuleb Taevaskoja küla piiride muutmine.
Põlva Vallavolikogu otsusega (13.04.2016) algatati Taevaskoja küla senise lahkmejoone muutmine.
Kuivõrd variante lahkmejoone muutmiseks on rohkem
kui üks, siis ootame külaelanikke arutelule.
Lähem info - külavanem Ahti Bleive  (5011614)

PÕLVA VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Põlva 13.04.2016 nr 1-3/21
Asustusjaotuse muutmise algatamine
Vanaküla ja Holvandi küla elanikud esitasid 26.09.2015 Põlva Vallavalitsusele taotluse, millega soovitakse algatada Kiisa küla taastamine endistes 1940. aasta piirides.
Taevaskoja külavanem Ahti Bleive esitas 27.10.2015 Põlva Vallavolikogule ettepaneku muuta Taevaskoja ja Mammaste küla vahelist lahkmejoont.
Taevaskoja küla lähiümbruse elanikud on seisukohal, et hetkel kehtiv Taevaskoja küla lahkmejoon on ebaloogiline ja vajab muutmist. Tartu-Orava raudteest põhja poole Mammaste küla piiridesse jäävatel kinnistutel (katastritunnus 61901:001:1127; 61901:001:0057; 61901:001:1128, 61901:001:1034, 61901:001:009, 61901:001:0096) puudub seos ja juurdepääs Mammaste külale ning enamasti kasutatakse liiklemiseks juurdepääsuteena Lutsu teed, mis viib Taevaskoja külla. Nimetatud kinnistud jäävad kahe Taevaskoja küla piiridesse jääva ridaküla tüüpi külaosa vahele ja mistõttu võiksid need kuuluda Taevaskoja külla. Sarnane situatsioon on ka kinnistutel katastritunnusega 61901:001:1210, 61901:001:1217 ja 61901:001:1216. Nende kinnistute omanikud kasutavad juurdepääsu teena samuti Taevaskoja külla kulgevat teed – Puraviku tee. Kõikide kinnistute omanikud on sotsiaalselt seotud Taevaskoja külaga ja külas toimuvate tegevustega, lisaks esineb sageli arusaamatusi seoses aadressiga, mis viitab hetkel Mammaste külale.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5, Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 "Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord" § 10 lõike 1 alusel ning arvestades 28.09.2015 ja 27.10.2015 esitatud taotlust, Põlva Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada ajaloolise Kiisa küla taastamine ning Taevaskoja küla senise lahkmejoone muutmine.
2. Põlva Vallavalitsusel viia läbi asustusjaotuse muutmise eeltoimingud.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse peale võib esitada Põlva Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama, või esitama kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
/allkirjastatud digitaalselt/
Kuldar Leis
Vallavolikogu esimees

Lisa kommentaar:
Autor: 
Kommentaar:
Spämmirobotite tõke - trükkige kood mida näete pildil:
  Uuenda*
 

Salvesta kommentaar

 
Koduleht Elitec'st